BADI

 

Dar neišbandei?  Tai ko lauki???

BA­DI (http://ba­di.lt/)  -pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ne­mo­ka­ma in­ter­ne­ti­nė

stre­so val­dy­mo prog­ra­ma,

sukurta Vilniaus universiteto psichologų.

2015 metų gruo­džio mėnesį pra­dė­jo veik­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to psi­cho­lo­gų su­kur­ta pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ne­mo­ka­ma in­ter­ne­ti­nė stre­so val­dy­mo prog­ra­ma BA­DI (http://ba­di.lt/).

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pa­ti­rian­tys įvai­raus po­bū­džio psi­cho­lo­gi­nius su­nku­mus, ga­lės pa­tys mo­ky­tis įveik­ti stre­są in­ter­ne­te.

Prog­ra­ma nau­din­ga tiems, ku­rie su­si­du­ria su są­ly­gi­nai leng­ves­nė­mis prob­le­mo­mis. Ta­čiau kaip pa­pil­do­ma prie­mo­nė ji ak­tua­li ir tiems, ku­rie nau­do­ja­si pro­fe­sio­na­lių psi­chi­kos svei­ka­tos spe­cia­lis­tų pa­slau­go­mis.

No­rint nau­do­tis šia ne­mo­ka­ma, daug lai­ko ne­rei­ka­lau­jan­čia prog­ra­ma už­ten­ka kom­piu­te­rio ar­ba iš­ma­naus te­le­fo­no ir in­ter­ne­to ry­šio. Pri­si­jung­ti ga­li­ma bet ku­riuo par­os me­tu. Prog­ra­mo­je yra dvy­li­ka stre­so val­dy­mui skir­tų pra­ti­mų. Vie­nam pra­ti­mui at­lik­ti rei­kia nuo 5 iki 15 mi­nu­čių.

„Skir­tin­gai nuo dau­gy­bės in­ter­ne­te prie­ina­mų pa­ta­ri­mų ar prog­ra­mė­lių, vi­si BA­DI siū­lo­mi stre­so val­dy­mo pra­ti­mai yra moks­liš­kai pa­grįs­ti. Pa­čios prog­ra­mos veiks­min­gu­mas yra ir to­liau bus ver­ti­na­mas Lie­tu­vos moks­li­nin­kų“, – sa­kė vie­nas iš prog­ra­mos kū­rė­jų VU psi­cho­lo­gas doc. Eval­das Kaz­laus­kas.

Pa­va­di­ni­mas BA­DI – angl. Brief Ad­just­ment Di­sor­der In­ter­ven­tion (trum­pa­lai­kė adap­ta­ci­jos su­tri­ki­mo in­ter­ven­ci­ja) trum­pi­nys.