Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis – 1 etatas
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71. Darbo užmokestis mokamas priklausimai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – darbo užmokestis popieriuje 1250,71 Eur, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,71 – darbo užmokestis popieriuje 1757,51 Eur).

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir logopedo kvalifikacija;
 2. gebėjimas įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 3. sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikio mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas ir jas taikyti;
 4. rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų lavinimui;
 5. geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
 6. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 1. iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
 2. valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis – B2;
 3. skaitmeninio raštingumo gebėjimai – informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio
  turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo
  problemų sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
  skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą;
 • turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą;
 • turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą.