Ieškome  Direktoriaus pavaduotojo  ugdymui

Įstaigos/padalinio vietos aprašymasVilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija
PareigybėIeškome  Direktoriaus pavaduotojo  ugdymui
Pareigybės statusasDirektoriaus pavaduotojas ugdymui pagal  neterminuotą  sutartį  
Skelbimo skiltisVilniaus miesto savivaldybės administracija
Skelbimo įvadasVilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijai nuo 2024-09-01 reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pilnas darbo krūvis. Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo.
Darbo aprašymas1. Koordinuoja Pagrindinio ugdymo programos (II dalies) ir Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą: organizuoja, kontroliuoja, vertina ir analizuoja ugdymo procesą I-IV gimnazijos klasėse, koordinuoja klasių auklėtojų veiklą. Kartu su klasių auklėtojais, mokytojais bei mokinių tėvais sprendžia kuruojamųjų mokinių mokymosi ir elgesio problemas. 2. Kontroliuoja individualios I-IV gimnazijos klasių mokinių pažangos stebėjimą. 3. Organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ir atsako už kuruojamų dalykų metodikos grupių veiklą, prižiūri dalykų ilgalaikių planų pagal kuruojamas sritis tikslingumą, elektroninio dienyno TAMO pildymą, vykdo I-IV gimnazijos klasių mokinių dokumentų priežiūrą. 4. Konsultuoja kuruojamų sričių mokytojus rengiant pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas. 5. Teikia informaciją mokiniams ir jų tėvams apie brandos egzaminų, tarpinių patikrinimų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo ir organizavimo tvarką gimnazijoje. 6. Organizuoja išsilavinimą liudijančių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos procesą. 7. Rengia ir teikia statistinius duomenis steigėjui ir SVIS sistemoje. Dirba NECIS sistemoje. 8. Sudaro 5–IV gimnazijos klasių pamokų tvarkaraštį. 9. Koordinuoja metinio veiklos plano darbo grupės veiklą. 10. Koordinuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą. 11. Kuruoja gimnazijos Metodinės tarybos darbą. 12. Koordinuoja gimnazijos mokinių dalyvavimą pagal kuruojamus dalykus įvairiuose miesto, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose, renka informaciją apie jų pasiekimus. 13. Koordinuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklas, organizuoja viešuosius pirkimus darbuotojų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo klausimais. 14. Pavaduoja direktorių įstatymų numatytais atvejais (jam atostogaujant, sergant, esant komandiruotėje ir kt.). 15. Atlieka kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.
Reikalavimai dokumentai, kurie turi būti  pateiktiturėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;mokėti dirbti su MS Office programiniu paketu;mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;ne žemesniu, kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibudintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas; Direktoriaus pavaduotoja (-as) ugdymui negali dirbti asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2–7 punktuose išvardintus atvejus.
Siūlome  Geras darbo sąlygas. Lankstų darbo  grafiką. Galimybę nemokamai naudotis Vilniaus miesto transportu.
Etatas1 etatas
Atlyginimas (bruto)Darbo užmokesti priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Koeficientas –  iki 10 m. 1,7922, 10-15 m. 1,8168, nuo 15 m. 1,8428  
Darbo laikas 8.00-17.00
AdresasŠviesos g. 16, Grigiškės, Vilniaus  sav.   
Skelbimo galiojimo laikasNuo 2024-05-10  iki  2024-05-23

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis – 1 etatas
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71. Darbo užmokestis mokamas priklausimai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – darbo užmokestis popieriuje 1250,71 Eur, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,71 – darbo užmokestis popieriuje 1757,51 Eur).

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir logopedo kvalifikacija;
 2. gebėjimas įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 3. sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikio mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas ir jas taikyti;
 4. rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų lavinimui;
 5. geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
 6. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 1. iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
 2. valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis – B2;
 3. skaitmeninio raštingumo gebėjimai – informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio
  turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo
  problemų sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
  skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą;
 • turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą;
 • turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą.

IEŠKOME      2  lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojų

Skyrius ar įstaigaVilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija
Įstaigos/padalinio vietos aprašymasVilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos” gimnazija
PareigybėLietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
PareigosLietuvių kalbos mokytojas (-a)
Pareigybės statusasDarbuotojas (-a), dirbantis (-i) pagal neterminuotą darbo sutartį
Skelbimo įvadasIeškome 2 lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų dirbti po 1 etatą 
Darbo aprašymasDarbas su 5-12 klasių mokiniais.  
ReikalavimaiAukštasis universitetinis (pedagoginis) išsilavinimas. Puikūs  bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti  komandoje. Darbo patirtis būtų privalumas 
Dokumentai, kurie turi būti pateiktiIšsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai. Gyvenimo aprašymas (CV)
SiūlomePilnas  darbo krūvis  pagal neterminuotą darbo sutartį 
Darbo laikasPagal pamokų tvarkaraštį ir suderintą darbo grafiką
Darbo vietaŠviesos g. 16, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
Etatas1 Mokytojo etatas
Atlyginimas (bruto)Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo (metais) ir turimos mokytojo kvalifikacinės kategorijos. Nuo 1782 Eur. iki 2070 Eur. (neatskaičius mokesčių)
Paskelbtas2024-03-08
Galioja iki2024-06-30
El. paštasrastine@gsviesa.lt
Kontaktinė informacijaVilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos” gimnazija Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilniaus m. sav.  tel. ( 8 5) 2432610