Sakoma, jog mokykla įdomi ir įvairiapusė tiek, kiek įvairūs joje dirbantys žmonės. Įvairaus amžiaus, moterys ir vyrai, skirtingų kompetencijų ir gyvenimo patirties, skirtingus ugdymosi stilius pripažįstančios įdomios asmenybės. Mūsų mokykloje dirbančius mokytojus sieja aukšta savivertė, pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais, aukšta darbo motyvacija. Mokytojai ‒ tai savo sričių profesionalai, kurie rūpinasi asmeniniu tobulėjimu, plečia ne tik profesinį, bet ir kultūrinį akiratį. Mes tikime, kad mūsų mokykla stipri, sėkminga, gera.

Kuo mūsų mokykla yra įdomi, ypatinga?

  • Grigiškių „Šviesos“ gimnazija remiasi geros mokyklos koncepcija. Svarbiausiu mokyklos veiklos požymiu laikome gerus ugdymosi rezultatus, turtingas, įsimenančias, prasmingas, malonias akimirkas, patyrimus iš mokyklos gyvenimo. Nuolat skatiname geriausiai besimokančius mokinius ar konkursų, olimpiadų laimėtojus, aktyviai dalyvaujančius popamokinėje veikloje, garsinančius gimnazijos vardą už jos ribų.
  • Ugdomi pagrindiniai gebėjimai, leidžiantys tapti pilietiškais, vertybes puoselėjančiais visuomenės nariais, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualias galias bei gebėjimus, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos. Ugdymo turinys įdomus bei platus. Mokomasi spręsti gyvenimiškas problemas, ugdomos šiuolaikiniam gyvenimui aktualios kompetencijos.
  • Teikiama pagalba mokiniams, tėvams, mokytojams, sudaromos sąlygos nuolat siekti asmeninės pažangos. Psichologė konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus šių problemų sprendimo klausimais. Socialinė pedagogė – vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, įvairias akcijas, skirtas patyčių prevencijai. Specialioji pedagogė  organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galias, taiko specialius darbo būdus ir metodus. Teikiamos logopedo paslaugos.
  • Sudarytos galimybės mokytis kiekvienam vaikui. Gimnazijoje veikia specialioji klasė su multisensoriniu kabinetu įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams.
  • Sudarytos sąlygos mokinių saviraiškai, veikia šie būreliai: gatvės šokiai, sportiniai šokiai,  dailės, keramikos,  darbščiųjų rankų, sporto: kvadrato, bėgimo, futbolo, krepšinio ir kt.
  • Mokykloje vykdoma aktyvi projektinė veikla. Dalyvaujame   tarptautiniuose ESF Erasmus + ,   Nordplus, Dofe, Acrtive citizens  projektuose,  sudarytos sąlygos bet kuriam bendruomenės nariui tapti lyderiui.
  • Veikia stipri mokinių savivalda. Mokiniai, dalyvaudami savivaldos veikloje, ugdosi socialinius gebėjimus, mokosi dirbti komandoje, atsiskleidžia kaip lyderiai. Mokinių tarybos nariai aktyviai dalyvauja organizuojant renginius, dalyvauja pilietinėse akcijose.
  • Jaučiama organizacijos narių vienybė: tarpusavio santykiai grindžiami geranoriškos pagalbos, pasitikėjimo, solidarumo, lygiateisiškumo principais. Mūsų darbuotojai ‒ asmenybių įvairovė. Juos apibūdina bruožai: nuostatų pozityvumas, darbo motyvacija, domėjimasis savo dalyku, profesionalumas, asmeninis tobulėjimas.  16 inovatyviai dirbančių  mokytojų  apjungia „Mokytojų klubas“.
  • Nuo 2007 metų Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje veikia folkloro ansamblis „Spalgena“. Į gražų bendraminčių būrį susiburia ir mokiniai, ir mokytojai. Ansambliečiai ne tik kartu dainuoja, šoka, groja, bet kartu ir keliauja, organizuoja vakarones, švenčia Kalėdas, Užgavėnes, Velykas, Rasas.
  • Ugdymosi aplinka taip pat atvira ‒ nuo tradicinių klasių pereinama prie „ klasių be sienų“, ugdymosi procesas vyksta koridoriuose, vestibiuliuose, bibliotekoje, mokyklos kieme ar muziejuje, vidinėse bei išorinėse erdvėse.