Strateginiai tikslai ir uždaviniai

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas, savarankiškumo ir atsakomybės jausmo didinimas.
1.1. Taikyti ugdymo metodus, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius.
1.2. Gerinti mokinių lankomumą.
1.3. Didinti tėvų įsitraukimą į mokymo procesą.
1.4. Didinti mokinių įsitraukimą į aktyvias mokymo(si) veiklas.
2. Mokyklos mikroklimato gerinimas, teigiamo mokyklos įvaizdžio formavimas.
2.1. Kurti emociškai saugią ir sveiką aplinką.
2.2. Didinti sklaidą ir bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis.
2.3. Kurti inovatyvias mokymosi aplinkas.
3. Aukštos personalo kvalifikacijos, atitinkančios šiuolaikines tendencijas, užtikrinimas.
3.1. Sistemingai tobulinti kvalifikaciją, panaudojant išorinius ir vidinius resursus.
3.2. Tobulinti mokytojų įsivertinimo, vertinimo ir skatinimo tvarkas.